Algemene voorwaarden

[printfriendly]

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2018

Bedrijfsnaam: Maak reclame | logoknaller.nl | logo-ontwerper.nl

Kvk: 20108636

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst, Offerte en Bevestiging
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Uitvoeren van de opdracht, Realisatie
Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Vrijwaring
Artikel 11 – Opschorting, Beëindiging en Ontbinding
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Geheimhouding
Artikel 14 – Overige bepalingen

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden, de aanbiedingen en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

Klant: De natuurlijke-, rechtspersoon of vennootschap die met Maak reclame een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Maak reclame en een klant ter zake één of meer door Maak reclame te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.

Schriftelijk: Per brief of e-mail.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden van Maak reclame zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, uitnodigingen tot het doen van een aanbieding almede op alle diensten.

2.2 Iedere verwijzing door de klant naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Maak reclame uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Maak reclame is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan de klant toegezonden.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien Maak reclame deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Indien de aanvaarding door de klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van Maak reclame komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maak reclame anders aangeeft.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens waarop Maak reclame de offerte baseert. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft Maak reclame de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, behoudens het recht van Maak reclame op schadevergoeding.

3.4 Maak reclame kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Een wijziging van de overeenkomst geldt slechts indien Maak reclame deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende overeenkomst.

3.6 Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven levertijd worden gewijzigd. Gewijzigde levertijden zijn geen fatale levertermijnen, op deze termijnen zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW alsmede andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst te maken kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, installatiekosten, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Maak reclame is gerechtigd de prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst van Maak reclame vanwege ontwikkelingen op de markt niet kan worden verwacht dat tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs wordt geleverd. Maak reclame zal de klant op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Een prijswijziging van 10 (tien) % of minder geeft de klant geen recht op ontbinding. Een prijswijziging van 10 (tien)% of meer geeft de klant een recht op ontbinding indien alle verrichte werkzaamheden betaald zijn er een ontbindingsvergoeding van 20 (twintig) % van de totale som van de overeenkomst betaald wordt.

4.3 Genoemde tarieven, prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor een toekomstige dienst.

4.4 Maak reclame behoudt zich het recht voor de prijs periodiek te indexeren op basis van de wijziging van het indexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI) reeks, alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4.5 De toepassing van de indexering zal nimmer leiden tot lagere prijzen.

4.6 Indien het CBS de bekendmaking van het hiervoor bedoelde prijsindexcijfer mocht staken of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

4.7 Als de opdracht na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigt, dan is er sprake van meerwerk. Dit meerwerk kan in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 UITVOEREN VAN DE OPDRACHT, REALISATIE

5.1 Maak reclame zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Maak reclame de klant op de hoogte houden met betrekking tot voortgang van werkzaamheden. De overeenkomst behelst een inspanningsverplichting voor Maak reclame en geen resultaatverplichting.

5.2 Door Maak reclame wordt de levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de geschatte levertijd is Maak reclame pas in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft.

5.3 De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Maak reclame mogelijk te maken, in het bijzonder tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen. Indien de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst vangt de levertijd aan.

5.4 Tussentijds zal Maak reclame de klant in gelegenheid stellen het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien dit niet naar wens is, zal een afspraak worden gemaakt om verdere stappen te ondernemen.

5.5 Overschrijding van de levertijd geeft de klant, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nimmer recht op schadevergoeding.

5.6 Maak reclame is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7 Maak reclame is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Maak reclame de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Indien de klant het ter beschikking gestelde product niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Maak reclame gerechtigd de (resterende) levering op te schorten. Maak reclame behoudt zich het recht voor om de schade die hij lijdt door het handelen van de klant te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtgever.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maak reclame alle voornoemde documentatie, zoals – maar niet beperkt tot – materialen, producten, resultaten van de opdracht op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen of overdragen.

6.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de opdracht, dan zal de klant deze derden verplichten bij publiciteit rondom het ontwerp de bijdrage van Maak reclame duidelijk te vermelden.

6.5 Maak reclame is gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website.

6.6 Maak reclame heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

6.7 De klant zal geen gegevens verstrekken, die inbreuk maken op (intellectuele en privacy) rechten van derden.

6.8 Indien de klant inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Maak reclame alle schade die hierdoor ontstaat op de klant te verhalen.

6.9 Maak reclame is geen eigenaar van de ter beschikbaar gestelde (stock) afbeeldingen op de werken van Maak reclame. Het beschikbaar stellen van (stock) afbeeldingen is dan ook geen eigendomsoverdracht. Indien klant het auteursrecht schendt is zij zelf aansprakelijkheid voor de geleden schaden.

6.10 Klant vrijwaart Maak reclame voor de veroorzaakte schade die klant heeft veroorzaakt door inbreuk te maken op het auteursrecht van de rechthebbende van de stock afbeeldingen.

6.11 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1 Maak reclame is gerechtigd in termijnen te factureren. De eerste termijn bedraagt 50% van de prijs en zal direct na het sluiten van de overeenkomst worden gefactureerd. Na betaling van deze factuur zal Maak reclame zijn werkzaamheden aanvangen.

7.2 Betaling dient plaats te vinden binnen zeven dagen na factuurdatum. Het recht op verrekening of opschorting van de klant is uitgesloten.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Maak reclame nog geen volledige betaling is ontvangen, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente van 1 % per maand verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

7.4 Indien de klant niet (tijdig) betaalt, is de klant aan Maak reclame buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de klant tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.

7.5 De door de klant verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 4), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Maak reclame te worden medegedeeld.

8.2 Klachten over facturen dienen door de klant binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Maak reclame te worden gemeld.

8.3 De klant dient te bewijzen dat het product en/of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt.

8.4 De schriftelijke klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Maak reclame in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De klant dient Maak reclame een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

8.5 Indien de klant – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – (tijdig) klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het product en/of dienst. De klant heeft geen recht op opschorting.

8.6 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is en tijdig is geklaagd, dan zal Maak reclame het product en/of de dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst – tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – ter keuze van Maak reclame, vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding aan de klant voldoen. Deze verplichting heeft Maak reclame niet wanneer herstel of vervanging onmogelijk is of niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien de kosten in geen verhouding staan.

8.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Maak reclame vergoeding verlangen van de kosten die hij ten gevolge van deze klacht heeft moeten maken of die daardoor zijn ontstaan.

8.8 Indien sprake is van niet-kundig of onzorgvuldig gebruik en/of aanpassing en/of handelen in strijd met instructies is de klacht nimmer gegrond.

8.9 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de klant niet of niet geheel aan hetgeen in dit artikel bepaalde voldoet, waarop de klant wordt geacht het product en/of de dienst in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Maak reclame is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de overeenkomst en de algemene voorwaarden;
b) de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maak reclame aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maak reclame toegerekend kunnen worden;
c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de overeenkomst.

9.2 Maak reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Maak reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens;
c. fouten door namens de klant ingeschakelde derden;
d. hulppersonen en/of door Maak reclame ingeschakelde derden.

9.4 Indien Maak reclame aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van het product en/of de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.

9.5 De aansprakelijkheid van Maak reclame is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Maak reclame of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten.

9.7 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk en onderbouwd aan Maak reclame te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Maak reclame is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.8 De klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat de klant Maak reclame schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Maak reclame ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

9.9 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

10.1 De klant vrijwaart Maak reclame voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de klant van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Maak reclame, dan wel het niet afdoende informeren door de klant van derden-gebruikers bij het gebruik van het product en/of de dienst, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de klant. In dergelijke gevallen is de klant verplicht alle schade die Maak reclame lijdt te vergoeden.

10.2 Indien Maak reclame door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Maak reclame zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de klant geen adequate maatregelen neemt, dan is Maak reclame, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Maak reclame en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

ARTIKEL 11 OPSCHORTING, BEËINDIGING EN ONTBINDING

11.1 Maak reclame is bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten, indien de klant enige opeisbare verbintenis jegens Maak reclame niet is nagekomen, dan wel indien Maak reclame in redelijkheid kan verwachten dat de klant zijn verbintenis(sen) jegens Maak reclame niet zal nakomen. In die gevallen is Maak reclame niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de klant.

11.2 Indien Maak reclame de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken die volgen uit de wet en/of de overeenkomst.

11.3 Maak reclame is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
a.een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de klant;
b.door de klant het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de klant;
c.met betrekking tot alle of een deel van de klants activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
d.de klant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
e.door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de klant de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de klant zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
f.een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de klant wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
g.de klant een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
h.de ondernemingsactiviteiten van de klant feitelijk worden gestaakt;
i.de klant zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

11.4 In alle gevallen waarin de klant er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Maak reclame niet kan nakomen, dient hij Maak reclame daarvan direct op de hoogte te stellen. Deze informatieplicht plicht geldt ook indien verplichtingen naar waarschijnlijkheid niet nagekomen gaan worden omdat bijvoorbeeld een of meerdere situaties van artikel 11 lid 3 aanstaande zijn.

11.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Maak reclame heeft voldaan. Alle vorderingen van Maak reclame zijn direct opeisbaar en alle eigendom van Maak reclame dient direct te worden geretourneerd aan Maak reclame.

11.6 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden vervalt ook het gebruiksrecht van artikel 6 lid 2.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Maak reclame is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Maak reclame uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Maak reclame kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken werknemers van Maak reclame en/of door hem ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen, computervirussen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

12.3 Bij overmacht is Maak reclame bevoegd de uitvoering van de overeenkomst zes maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Maak reclame een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.

12.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd – langer dan zes maanden duurt, dan is de klant bevoegd Maak reclame voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan is klant slechts bevoegd de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Maak reclame.

12.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Maak reclame reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, is Maak reclame gerechtigd een en ander te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 13 geheimhouding.

13.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die betrekking heeft op de werkwijze en bedrijfsvoering van Maak reclame is vertrouwelijk.

13.2 Indien de klant artikel 13 lid 1 (geheimhouding) overtreedt, verbeurt de klant, ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Maak reclame een onmiddellijk opeisbare boete die gelijk is aan driemaal de totale som van de overeenkomst zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Maak reclame, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 De klant kan zijn rechten uit een met Maak reclame gesloten overeenkomst niet aan derden overdragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

14.2 Op de overeenkomst tussen Maak reclame en de klant is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Maak reclame is gevestigd.